Pravno obvestilo - Sex Shop - Erotična trgovina Razvajaj me

Oddelki

x-mas

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI RAZVAJAJME.SI

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani Razvajajme.si. Razvaja- jme.si je blagovna znamka podjetja Virgo Bled d.o.o., Grajska cesta 6, 4260 Bled (v nadaljevanju ponudnik storitve oz. spletne strani Razvajajme.si).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani.

V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletne strani.

PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na spletni strani Razvajajme.si so last ponudnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označena z ustreznim virom ali avtorjem. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, dis- tribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Podjetje Virgo Bled d.o.o. je izključni lastnik znamke Razvajajme.si in iz nje izvedenih imen.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Virgo Bled d.o.o. ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva pišite na naslov samozate@razvajajme.si.

ZUNANJE POVEZAVE

Spletna stran Razvajajme.si lahko vsebuje povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev in naslov IP (Internet Protocol), prek katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.

Ponudnik zagotavlja varovanje osebnih podatkov skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi posre- dovani osebni podatki registriranih uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletni strani ter administraciji storitev, te podatke pa bo ponudnik uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

S sprejemom teh splošnih pogojev in uporabo storitve uporabniki soglašajo, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko interneta ali elektronske pošte, ter da ponudnika ne bodo smatrali za kakorkoli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. S sprejemom splošnih pogojev se uporabniki strinjajo, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošiljajo

sami. Uporabniki, ki ne soglašajo s takšno stopnjo zagotavljanja varnosti ali zasebnosti informacij ne morejo uporabljati storitev spletne strani Razvajajme.si.

PIŠKOTKI

Med brskanjem po spletni strani Razvajajme.si se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletni strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali registriran uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posamezni spletni strani ali ne. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

ODGOVORNOST

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani Razvajajme. si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega por- tala. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletne strani Razvajajme.si, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu www.Razvajajme.si.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do kat- erekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodat- ne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani Razvajajme.si, se najprej obrnite na e-poštni naslov samozate@Razvajajme.si ali na poštni naslov podjetja Virgo Bled d.o.o., ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

PRISTOJNOST ZA SPORE

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z agencijo Virgo Bled d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slo- venije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Kranju.